Doelgroepen

De doelgroepen van KrijnenAdvies zijn organisaties en instellingen in het publieke domein en bedrijven, zowel op lokaal als landelijk niveau.

Het publieke domein

Met het publieke domein wordt bedoeld het gebied dat zich bevindt tussen de private markt (het bedrijfsleven) en de individuele burgers (de privésfeer). Het is breder dan – wat enigszins gedateerd – ‘de publieke sector’ heet: ook de zogeheten civil society en publiek-private samenwerkingsverbanden vallen eronder. Het gaat om maatschappelijke verbanden die:

· geïnstitutionaliseerd zijn (instellingen / organisaties) en die direct of indirect in substantiële mate met publiek budget werken (‘de publieke sector’), of:

· tot de civil society behoren (georganiseerde verbanden van burgers en beroepsgroepen op vrijwillige basis) en die in hoofdzaak privaat gefinancierd worden, regelmatig aangevuld met publieke middelen, of:

· gebaseerd zijn op het principe van publiek - private samenwerking, met als belangrijke kenmerken gemengde financiering en deling van verantwoordelijkheid tussen overheid en private partijen

Tot de gesubsidieerde publieke sector rekenen we instellingen en arrangementen in de sfeer van de cultuur, het welzijn, de maatschappelijke dienstverlening, de kinderopvang, het onderwijs en de zorg. Kennisinstellingen en centra voor debat en publieke meningsvorming vallen eveneens onder deze noemer. De civil society is een bonte verzameling van maatschappelijke verbanden, variërend van ‘lichte’ burgerinitiatieven tot ‘zware’ professionele organisaties. Grosso modo gaat het hierbij om ledenvrijwilligersorganisaties, verenigingen, burgerinitiatieven, sociale bewegingen, belangenorganisaties, beroepsverenigingen, pressiegroepen, maatschappelijke lobby’s en professionele leden- en donateursorganisaties. Bij publiek-private initiatieven gaat het om zelfstandige ondernemingen (PPO’s), projectmatige samenwerkingsverbanden tussen overheid en bedrijfsleven (vaak gebiedsgericht) en maatschappelijke ondernemingen (in met name de sociale sector).

Bedrijven

De tweede categorie wordt gevormd door bedrijven. Specifieke invalshoek is wat tegenwoordig de publieke zaak wordt genoemd. KrijnenAdvies richt zich op bedrijven die een brede invulling aan hun visie en missie willen geven en die oog hebben voor de maatschappelijke dimensies van het ondernemen. Dit kan onder meer tot uiting komen in:

· diversiteitsbeleid
· ondernemen op ideële basis
· sociale innovatie
· maatschappelijk verantwoord ondernemen
· bedrijfsbeleid ter bevordering van actief burgerschap
· duurzaam ondernemen
· de public affairs