Expertise

Visieontwikkeling in strategisch perspectief

Henk Krijnen heeft een ervaring van meer dan dertig jaar in het werken met visies in en vanuit organisaties. In zijn arbeidsloopbaan heeft hij bewezen doelgericht te kunnen opereren in uiteenlopende sociale en organisatorische settings. Hij beschikt over brede managementervaring, zowel in strategische als in praktische zin, en is analytisch ingesteld. Ook bezit hij sleutelvaardigheden in het brede spectrum van strategische communicatie, wetenschappelijke research, kennisontwikkeling, uitgeven en (digitale) informatieverspreiding. Werkend in en rondom organisaties leidde hij een aantal complexe projecten op het snijvlak van visieontwikkeling, onderzoek, opinievorming en maatschappelijk debat. Hij ontwikkelde vraagstellingen voor uiteenlopende vormen van onderzoek, veelal in samenspraak met instituten en met individuele wetenschappers en journalisten, en begeleidde de desbetreffende projecten. Ook was hij vanuit verschillende rollen - organisator, voorzitter, spreker – betrokken bij de opzet en uitvoering van debatten, workshops, seminars, congressen, (pers)conferenties en dergelijke. Hij verrichtte redactionele werkzaamheden van velerlei soort en was jarenlang hoofdredacteur van een politiek-cultureel tijdschrift.

Generalist...

Henk Krijnen ziet zichzelf als een generalist die snel de essentie van gedachten, organisatieprocessen en sociale relaties kan vatten. Hij heeft een up-to-date inzicht in uiteenlopende sociaal-maatschappelijke en politieke thema’s en combineert dit met een gedegen historisch besef. In een redelijk hoog tempo kan hij zich voorhanden zijnde (dossier)kennis toe-eigenen, variabele informatie verwerken en relevante netwerken opsporen en opbouwen. Krijnen kan betekenisvolle trends in kaart brengen en heeft een geoefend oog in het waarnemen van en anticiperen op strategische kansen en mogelijkheden. Hij ziet complexiteit als een uitdaging en is in staat om in een collegiaal proces strategische keuzes te verhelderen, te formuleren en te vertalen in een dynamische toekomstagenda en een werkzame organisatievisie. Hij beschikt over brede managementervaring, zowel in strategische als in praktische zin, en beweegt zich soepel in verschillende sociale en organisatorische settings. In de praktijk ontwikkelde hij een goede kijk op het dagelijkse werk van professionals en managers, waarbij hij tevens kan putten uit ervaringswijsheid en theoretische bagage. Hij is goed gekwalificeerd op het terrein van beleidsontwikkeling, visievorming en strategische positionering. Adviseur Krijnen beschikt over de professionele en persoonlijke vaardigheid om – uitgaande van de gegeven kerntaken en de bestaande werkcultuur, met gevoel voor de juiste balans tussen behoud en vernieuwing – visiegebonden trajecten in organisaties verantwoord en resultaatgericht te begeleiden.

Met specifieke kwaliteiten

Profit- of non-profitcontext, waar Krijnen werkzaam is, is hij geïnteresseerd in de publieke zaak. Hij helpt organisaties, instellingen en bedrijven om op geloofwaardige wijze het eigen economische, sociale en politieke belang te verbinden met strategische uitgangspunten van meer algemeen-maatschappelijke aard. Hij kan goed meewerken aan het verbeteren van interne organisatieprocessen, waarbij hij zich focust op het uitwerken van onderliggende visies. Hij moedigt organisaties aan om bewust gebruik maken van hun diversiteit, in culturele en ideële zin. Ook spoort hij aan tot het vergaren van aanwezige, soms verborgen kennis, en vertrouwt daarbij op de kracht van voortschrijdend inzicht. Krijnen houdt van explorerende organisaties met een open houding naar de buitenwereld. Hij prikkelt managers en medewerkers tot het spuien van ideeën, ook als dit gepaard gaat met kritiek op bestaande omstandigheden en heersende denkwijzen. Als daar aanleiding toe is, ruimt hij in de aanpak van zijn advieswerkzaamheden een stevige plaats in voor de externe dimensie: de kwaliteit van de  strategische netwerken, van de samenwerkingsallianties, van de stakeholderscontacten. Hij kiest voor het rustig toewerken naar oplossingen waarvoor draagvlak bestaat. Al doende fixeert hij zich niet op één oplossing maar neemt hij gelijktijdig meerdere alternatieven in ogenschouw. Hierover communiceert hij op open wijze met zijn opdrachtgevers.