Profielschets

Zelfstandig adviseur
Na jarenlang in allerlei management- en staffuncties werkzaam te zijn geweest, vestigde Henk Krijnen zich als zelfstandig adviseur. Gaandeweg groeide bij hem de interesse in het ondernemerschap. Het werkzaam zijn als adviseur past ook, zo denkt hij, goed bij de fase waarin zijn loopbaan zich bevindt. Dit ontwikkelingsproces resulteerde in de oprichting van het bureau KrijnenAdvies . Krijnen vindt het prettig dat nu op zeer directe wijze gebruik wordt gemaakt van zijn bekwaamheden op het vlak van visie- en strategieontwikkeling. Een aantal - door de jaren heen opgebouwde - kwaliteiten kan hij gericht benutten. Zijn opdrachtgevers hebben er baat bij als hij zijn - meer praktijkgebonden - procesmatige en managementervaring kan combineren met zijn - meer theoretisch gefundeerde - analytische en inhoudelijke vaardigheden.
Handelen met visie
Henk Krijnen houdt ervan om de blik op de toekomst te richten en gestalte te geven aan visiegestuurde veranderingsprocessen. Hij kan betekenisvolle trends in kaart brengen en heeft een geoefend oog in het waarnemen van en anticiperen op kansen en mogelijkheden. Tegelijkertijd kijkt de politicoloog Krijnen met een helikopterblik naar processen in organisaties, hun taakomgeving en naar de maatschappelijke, economische en bestuurlijke context waarin deze functioneren. Door de jaren heen heeft hij zich een goed beeld gevormd van ontwikkelingen die ertoe doen. Hij houdt zich voortdurend op de hoogte van actuele ontwikkelingen in zijn werk- en vakgebied en in het maatschappelijk en politiek debat. Hij bezit kennis op terreinen als de sociale en culturele wetenschappen, het management en de bestuurskunde, en de publieke meningsvorming. Zijn generalistische oriëntatie stelt hem in staat om verzamelde informatie en opgedane inzichten zodanig bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden dat organisaties en mensen met wie hij samenwerkt hier profijt uit kunnen trekken.

Naar de kern
Krijnen ziet complexiteit als een uitdaging. Hij is in staat om strategische keuzes en opties helder te formuleren en te helpen vertalen in een dynamische toekomstagenda. Door zijn vermogen om de kern te vatten en hierover doelgericht te communiceren, ontstaat al snel een levendige interactie met zijn partners en opdrachtgevers. Hij vindt het spannend om zich te verdiepen in het wezen van organisaties, in de manier waarop zij hun bestaansrecht definiëren en in de rol die mensen in dit verband spelen. In korte tijd probeert hij zich een realistisch beeld te vormen van de belangrijkste processen die zich er afspelen en van de meest invloedrijke denkbeelden die er circuleren. Hij heeft een sterke band met de praktijk en heeft een scherpe kijk op het dagelijkse werk van professionals in de verschillende geledingen van een organisatie.

Vooruitkomen
Krijnen is ervan overtuigd dat in de reëel bestaande werkelijkheid van organisaties reeds de strategische openingen en de kansrijke visies besloten liggen. De kiemen voor verbetering liggen vaak net onder oppervlakte. Het nemen van ruimte om op onbevangen wijze te verkennen en doelgericht te inventariseren, is in zijn ogen essentieel. Minstens net zo belangrijk acht hij het om toegespitste analyses te maken en een klare blik op de toekomst te ontwikkelen. Maar doel voor hem is en blijft de ontwikkeling van een gerichte visie waarmee gewerkt kan worden. Maatgevend in zijn optiek is dat organisaties met het besluit om hun strategische visie of missie te herijken in de praktijk vooruitkomen.

Samenwerken
Henk Krijnen vindt het prettig om in collectief verband - met mensen, in en rondom organisaties - te werken aan de ontwikkeling van ambities. Samenwerkingsgezindheid en nieuwsgierigheid zijn hem op het lijf geschreven. In een goed onderling samenspel kan hij praktisch bruikbare adviezen verstrekken en sturing geven aan visietrajecten van velerlei snit. Hij is tevreden als hij organisaties kan helpen om inhoudelijk en strategisch het juiste spoor te vinden. Krijnen kan productief samenwerken met partners en organisaties die hun visie krachtiger willen maken. Een goed gevoerde onderlinge dialoog, gericht op verbetering van het eindresultaat, acht hij van groot belang. Hij kiest er doelbewust voor om onderdeel te zijn van een breder netwerk. Dit beschouwt hij als een wezenlijke keuze. Samenwerking stelt hem in staat zijn kwaliteiten te ontwikkelen en verschaft hem de gelegenheid collegiale feedback te ontvangen. Voorop staat dat hij hierdoor zijn werkzaamheden met de benodigde scherpte en daadkracht kan uitvoeren.